Jaarrekening 2019

Stichting de Parel van Sint Anthonis    
Gevestigd te Gemeente Sint Anthonis
 
ACTIVA  (in euro's)
31 december 2019 / 31 december 2018
 
VASTE ACTIVA
 
Materiële vaste activa
Huurdersbelang                     -           / 14.350
Inrichtingskosten                    -           / 668
Automatisering                      376      / 803
Inventaris                               2.365   / 4.661
                                           2.740     / 20.480
VLOTTENDE ACTIVA
 
Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa                7.876   / 9.906
                                               7.876   / 9.906
Liquide middelen                   13.110 / 9.353
                                              23.726 / 39.740
PASSIVA
 
31 december 2019 / 31 december 2018
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal                   23.726 / 39.740
                                              23.726 / 39.740
Kredietinstellingen                 -           / -
Crediteuren                            -           / -
Overlopende passiva              -           / -
                                            23.726 / 39.740
 
Staat van baten en lasten 2019 (in euro's)
Baten                                      18.313 / 24.748
Directe lasten                         -1.100  / -1.693
                                               17.213 / 23.054
 
Baten -/- directe lasten
Personeelskosten                   1.706 / 2.163
Afschrijvingskosten                17.740 / 8.058
Overige bedrijfskosten:
Overige personeelskosten     -           / 454
Huisvestingskosten                10.691 / 9.872
Administratie- en advieskosten - -
Kantoorkosten                       2.733   / 3.096
Verkoopkosten                       48        / 812
Algemene kosten                   199      / 141
 
Som der exploitatielasten     33.118 / 24.596
 
Exploitatieresultaat               -15.905 / -1.541
 
Rentelasten en soortgelijke kosten -109 / -75
 
Financiële baten en lasten    -109    / -75
 
Resultaat                                -16.014 / -1.616
 
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen.

Vastgesteld in de Algemene vergadering van 2020


Aard van de bedrijfsactiviteiten

De stichting heeft ten doel:

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.
 
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
 
Materiële vaste activa
De investeringen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 30 jaren).
 
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden vastgelegd in het jaar waarop ze betrekking hebben.
 
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
 
Reserves
Algemene reserve
De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende overschotten van de baten minus de lasten, welke ter vrije beschikking staan van de stichting met inachtneming van het
bepaalde in de statuten.
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva en overlopende passiva betreffen schulden
met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld -
gewaardeerd tegen nominale waarde. De kortlopende schulden en overlopende passiva
worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
 
Resultaatbepalingsgrondslagen
 
Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, inclusief
omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Ook giften en donaties worden
hieronder verantwoord.
 
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vste percentages
van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
 
Toelichting op de balans
 
Eigen vermogen
 
Ontbinding en vereffening
Artikel 12
  1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
  2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde In artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
  3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het-liquidatiesaldonvastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende Instelling met een gelijksoortige doelstelling, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
  4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
  5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
  6.  Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 
Gemiddeld aan werknemers
Vanaf de start van de vereniging zijn er gemiddeld geen werknemers berekend op full-time basis in dienst.
 
Toelichting Staat van Baten en Lasten 2019
(in euro's)
2019 / 2018
Baten
Omzet                         18.313 / 24.748
 
Directe lasten
Kostprijs van de omzet -1.100 -/1.693
 
Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:
Omzet
Vergoedingen                         4.720 / 7.920
Subsidies                                13.593 / 9.908
Subsidies voorgaand jaar       -           /6.480
Fondsen                                  -           / -
Donaties                                 -          / 440
18.313 / 24.748
Kostprijs van de omzet
Inkopen food                          1.100 / 1.693
1.100/  1.693
 
Afschrijving op materiële vaste activa 17.740 8.058
Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:
 
Afschrijving op materiële vaste activa
Afschrijving inventaris                       2.296 / 2.296
Afschrijving inrichtingskosten           668  /281
Afschrijving automatiseringskosten  427 / 427
Afschrijving verbouwingskosten        6.882 / 2.800
Afschrijving huurdersbelang/verbouwingskosten 7.468 / 2.254
 
Afschrijving op materiële vaste activa 17.740 / 8.058
 
Personeelskosten                              1.706 / 2.163
Overige personeelskosten                 -           /454
Huisvestingskosten                            10.691 / 9.872
Administratie- en advieskosten         -          / -
Kantoorkosten                                   2.733 / 3.096
Verkoopkosten                                  48        / 812
Algemene kosten                               199      / 141
 
Overige bedrijfskosten                     15.377 / 16.538
 
Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:
Personeelskosten
Mantelzorgmakelaar                         -           /454
Vrijwilligers onkosten vergoeding     1.706   / 2.163
1.706   / 2.163
Overige personeelskosten
Studiekosten                                      -          /  454  
Huisvestingskosten
Huur                                                   10.080 /8.835
Energie                                               -           / 601
Onderhoud inventaris                        70        / -
Belasting en overige zakelijke lasten -120    / 437
Schoonmaak                                      661      / -
10.691 / 9.872
Administratie- en advieskosten
Advieskosten                                      -          / -
 
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden                    23        / 250
Kleine inventaris                                771      / 1.538
Telefoonkosten, internet en TV         1.549   / 1.009
Portikosten                                        2          /-
Contributies en abonnementen        267      / 178
Communicatiekosten                         121      /121
2.733   /3.096
Verkoopkosten
Representatiekosten                         48        / 582
Reclamekosten                                  - 2        / 30
48        / 812
Algemene kosten
Diverse algemene kosten                  46        /-
Premies verzekeringen                      153      /141
199      /141
Financiële baten en lasten
Intrest en kosten bank                       -109    /-75
Per saldo een last                              -109    /-75
 
Winst (+)/Verlies(-)                           -16.014 / -1.616