Jaarrekening 2017

Stichting de Parel van Sint Anthonis
Gevestigd te Gemeente Sint Anthonis
ACTIVA
(in euro's)
31 december 2018 31 december 2017
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Huurdersbelang 16.177 21.072
Inrichtingskosten 948 1.229
Automatisering 1.229 1.656
Inventaris 6.957 9.253
25.311 33.210
Financiële vaste activa
Borg 770 770
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa - -
- -
Liquide middelen 15.275 13.914
40.587 47.124
PASSIVA
31 december 2018 31 december 2017
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 41.357 47.894
41.357 47.894
Kredietinstellingen - -
Crediteuren - -
Overlopende passiva - -
- -
41.357 47.894
Vastgesteld in de Algemene vergadering van ..-..-2018
Balans per 31 december 2017
Kortlopende schulden en overlopende

Stichting de Parel van Sint Anthonis
Gevestigd te Gemeente Sint Anthonis
(in euro's)
Baten 18.298 100.526
Directe lasten -1.633 -1.541
16.665 98.985
Baten -/- directe lasten
Personeelskosten - 1.870
Afschrijvingskosten 7.898 13.577
Overige bedrijfskosten:
Overige personeelskosten - 225
Huisvestingskosten 11.868 18.294
Administratie- en advieskosten - 5.750
Kantoorkosten 2.477 9.823
Verkoopkosten 749 1.358
Algemene kosten 132 104
Som der exploitatielasten 23.123 51.001
Exploitatieresultaat -6.458 47.984
Rentelasten en soortgelijke kosten -78 -90
Financiële baten en lasten -78 -90
Resultaat -6.535 47.894
2016
Staat van baten en lasten 2017
2017

Stichting de Parel van Sint Anthonis
Gevestigd te Gemeente Sint Anthonis
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Aard van de bedrijfsactiviteiten
De stichting heeft ten doel:
a het ondersteunen van zieke mensen, zodat hun mantelzorgers ontlast worden
en daardoor niet alleen de zieke mensen worden ondersteund maar ook hun naasten.
b het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op
basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
De investeringen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur
(maximaal 30 jaren).
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden vastgelegd in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging
en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Reserves
Algemene reserve
De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende overschotten van de baten minus
de lasten, welke ter vrije beschikking staan van de stichting met inachtneming van het
bepaalde in de statuten.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva en overlopende passiva betreffen schulden
met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld -
gewaardeerd tegen nominale waarde. De kortlopende schulden en overlopende passiva
worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Resultaatbepalingsgrondslagen
Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, inclusief
omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Ook giften en donaties worden
hieronder verantwoord.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vste percentages
van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische
levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Stichting de Parel van Sint Anthonis
Gevestigd te Gemeente Sint Anthonis
Toelichting op de balans
Eigen vermogen
Ontbinding en vereffening
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde In artikel 11 lid 1 van
overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het-liquidatiesaldo
vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming
van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het
liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende Instelling met een gelijksoortige doelstelling, of ten behoeve van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut
beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit
tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de
door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.
Gemiddeld aan werknemers
Vanaf de start van de vereniging zijn er gemiddeld geen werknemers berekend op full-time basis in dienst.

Stichting de Parel van Sint Anthonis
Gevestigd te Gemeente Sint Anthonis
Toelichting Staat van Baten en Lasten
(in euro's)
2017 2016
Baten
Omzet 18.298 100.526
Directe lasten
Kostprijs van de omzet 1.633 -1.541
Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:
Omzet
Vergoedingen 4.365 2.975
Subsidies 11.544 23.782
Fondsen - 59.400
Donaties 2.389 14.369
18.298 100.526
Kostprijs van de omzet
Inkopen food 1.633 1.541
1.633 1.541
Afschrijving op materiële vaste activa 7.898 13.577
Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:
Afschrijving op materiële vaste activa
Afschrijving inventaris 2.296 3.926
Afschrijving inrichtingskosten 281 174
Afschrijving automatiseringskosten 427 478
Afschrijving verbouwingskosten 2.800 7.118
Afschrijving huurdersbelang/verbouwingskosten 2.094 1.881
Afschrijving op materiële vaste activa 7.898 13.577
Personeelskosten - 1.870
Overige personeelskosten - 225
Huisvestingskosten 11.868 18.294
Administratie- en advieskosten - 5.750
Kantoorkosten 2.477 9.823
Verkoopkosten 749 1.358
Algemene kosten 132 104
Overige bedrijfskosten 15.225 37.424
Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:
Personeelskosten
Vrijwilligers onkosten vergoeding - 1.870
- 1.870
Overige personeelskosten
Studiekosten - 225
- 225

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2016
(in euro's)
2017 2016
Huisvestingskosten
Huur 9.476 12.184
Energie 1.312 3.274
Onderhoud inventaris 150 2.177
Belasting en overige zakelijke lasten 429 428
Schoonmaak 500 231
11.868 18.294
Administratie- en advieskosten
Advieskosten - 5.750
- 5.750
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 95 1.824
Kleine inventaris 871 6.690
Telefoonkosten 597 439
Portikosten - 176
Contributies en abonnementen 350 50
Communicatiekosten 564 644
2.477 9.823
Verkoopkosten
Representatiekosten 568 173
Reclamekosten 181 1.185
749 1.358
Algemene kosten
Diverse algemene kosten - -
Premies verzekeringen 132 104
132 104
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -78 -90
Per saldo een last -78 -90
Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:
Rentelasten en soortgelijke kosten
Intrest en kosten bank -78 -90
- -