Doelstelling

Doelstelling   
De wereld van zorg en welzijn is volop in ontwikkeling. Ook de respijtzorg – de vervangende mantelzorg die De Parel biedt – kent al sinds enkele jaren een grote mate van dynamiek. De vraag naar respijtzorg groeit sterk maar respijtzorg kent nog onvoldoende vergoedingsregelingen, en de zorgzwaarte neemt toe en daarmee de zorgcomplexiteit en zorgvraag van de doelgroep.  Voortdurend zoeken wij samenwerkingsmogelijkheden in breder verband, zoals met zorginstellingen. De eerste contacten zijn al gelegd en we gaan samen aan de slag om zo efficiënt mogelijk elkaars kwaliteiten in te zetten. Het logeerhuis De Parel van Sint Anthonis heeft als doelstelling volwassenen,  ondersteuning te geven als dat in de thuissituatie even niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als de mantelzorger vakantie heeft, even niet kan bijspringen of overvraagd wordt. De Parel van Sint Anthonis is er ook voor volwassenen, zowel samenwonend als alleenstaand, die geen mantelzorger hebben en geconfronteerd worden met een acute situatie waarvoor in de thuissituatie een oplossing gezocht moet worden. Zij kunnen dan tijdelijk in het logeerhuis terecht.  In een huiselijke omgeving ondersteunen onze vrijwilligers de gasten op de best mogelijke manier en zorgen ervoor dat de gasten persoonlijke aandacht krijgen. Dit houdt o.a. in dat er dag en nacht een vrijwilliger aanwezig is. De vrijwilliger brengt structuur aan in de dag en zorgt ervoor dat elke gast zich thuis voelt op De Parel. Men kan zelf contact opnemen met De Parel, hetzij voor zichzelf of voor degene waarvoor men zorgdraagt. Gasten die in de thuissituatie al op geplande tijden thuiszorg krijgen of deze bij thuiskomst nodig zullen hebben, zullen deze zorg zelf met de Thuiszorggroep moeten regelen, De zorg kan dan doorlopen c.q. starten bij De Parel. De thuiszorgmedewerker waarmee onze gast de zorg regelt komt dan naar het logeerhuis toe. Ook de persoonlijke verzorging wordt door dezelfde thuiszorggroep geleverd, in overleg met de aanvrager. (denk hierbij oa aan douchemomenten, steunkousen aan en uit doen enz. Het is belangrijk om te weten dat voor het tijdelijke verblijf geen indicatie van het CIZ noodazakelijk is. In sommige gevallen is contact met huisarts of ouderenverpleegkundige wel gewenst. Zie hiervoor de info op de "Home" pagina. De thuiszorginstellingen en de huisarts dragen de zorg voor alle verpleegkundige, en medische handelingen. Natuurlijk gaat dit in overleg met de aanvrager. Wij maken geen onderscheid naar levensovertuiging, ras, geaardheid, inkomen of leeftijd. Er wordt een eigen bijdrage van €50,- per etmaal gevraagd. Voor deze kosten kan men wellicht een beroep doen op ondersteuning vanuit WMO, informeer ernaar bij uw gemeente. Ook sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze respijtzorg/vervangende mantelzorg geheel of gedeeltelijk. 
Gebrek aan financiële middelen mag geen belemmering zijn voor een opname bij ons, als Parel zullen wij zoveel mogelijk meedenken met de aanvrager. 
Ons beloningsbeleid: alle vrijwilligers en bestuursleden krijgen geen vergoeding, maar wel een glimlach als beloning.  
 
Onze actuele doelstelling is tevens om naamsbekendheid in de regio te vergroten, en sponsoren te werven. Jaarlijks ontvangen wij van de gemeentes in onze regio een bijdrage om onze vaste lasten en overige kosten te kunnen dekken. In een notariële akte is vastgelegd dat bij opheffing/ontbinding van de Parel het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling  met een gelijksoortige doelstelling, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. Dit alles staat beschreven in onze statuten Oprichting Stichting De Parel van Sint Anthonis. 
 
Onze officiële gegevens waar wij herkenbaar te vinden zijn: 
Fiscaalnummer:855384840